Arteterapia alebo večerné hobby?

 

Môžeme zaradiť do aktivít arteterapie aj umelecko-maliarskú techniku maľovanie podľa čísel?

 

Mgr. Katarína Vítková, psychologička a terapeutka tvrdí: „Samozrejme každý umelecký produkt má diagnostický potenciál. Len je na uvážení každého arteterapeuta, či tento potenciál v arteterapii využije, alebo nie. V tomto rozhodovaní je smerodajný vopred daný cieľ, alebo psychoterapeutický zámer. Medzi riadkami sa tiež dá „čítať“ aj procese tvorby či v následnej komunikácii o tom, čo sa počas procesu deje, alebo dialo. Niekedy je dôležité pozorovanie toho, ako klient pristúpi k zadanej téme, ako reaguje, keď je napríklad zadanie málo štruktúrované a veľa priestoru je nechaného na spontánnosť a náhodu a ako ochotne, či neochotne klient riskuje.“ (Vítková, 2014)

 

Cieľom terapie, je aj samotného klienta nechať vybrať si pre neho atraktívnu formu sebarealizácie. „Voľba vhodných arteterapeutických postupov by mala prebiehať v súlade so skutočnými potrebami, motiváciami a aktuálnymi osobnými témami klientov. Je optimálne, pokiaľ sa klient spolupodieľa na voľbe arteterapeutických prostriedkoch.“ (Úvod, 2016)

 

S rastúcimi nárokmi dnešnej doby, nadobúda arteterapia význam aj ako relaxačná a stres uvoľňujúca činnosť. Ponúka únik do iného sveta, kde sa dá odpútať od denných starostí. Slúži na ventiláciu pocitov hnevu, depresie, úzkosti ale aj radosti. Arteterapia umožňuje uvoľnenie týchto pocitov a tak napomáha k ich zvládaniu a zároveň načerpaniu novej energie. Je významným prostriedkom k rozvoju vnímania a k prípadnému uzdraveniu človeka. Ako motivujúci prvok podnecuje samotný výtvarný proces, vyvoláva fantazijné predstavy a núti k hľadaniu ďalších súvislostí. Vedie k celkovému citovému, intelektuálnemu a duchovnému rozvoju osobnosti. (Dostálová, 2001)

 

Čo je teda hlavným cieľom arteterapie? Je to analýza stavu človeka na základe vykonávania umeleckej činnosti, alebo pomocou umeleckej činnosti priviesť človeka neinvazívnym spôsobom späť  k duševnému zdraviu?

 

Použitá literatúra k článku:
DOSTÁLOVÁ, Š. Uplatnění komunikace s výtvarným uměním. In: Pipeková, J., Vítková, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Paido, Brno 2001, 2. vyd., s. 107-108.
Úvod do Arteterapie – vysvětlení ústředních pojmů. 3pohyby [online]. 2016 [cit. 2016-10-17]. Dostupné na: http://3pohyby.cz/clanek/157-uvod_do_arteterapie_vysvetleni_ustrednich_pojmu
VÍTKOVÁ, Katarína. Arteterapia, čo to je? In: Liga za duševné zdravie [online]. 2014 [cit. 2016-10-17]. Dostupné na: https://www.dusevnezdravie.sk/arteterapia-co-to-je/